Aanpassing regels re-integratieplicht

De werkgever moet vanaf 1 juli 2011 ook de zogenoemde vangnetter bijstaan bij zijn re-integratie. Dat betekent dat zij van werknemers die onder het vangnet van de ziektewet vallen een re-integratieverslag moeten bijhouden. Ook voor arbeidsongeschikte werknemers die een ziektewetuitkering krijgen moet de werkgever zich in het vervolg dus inspannen voor de re-integratie.

Het gaat dan om:

· werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;

· werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling;

· zieke werknemers met een no-riskpolis (geldt voor in dienst genomen werknemers met een WIA- of Wajonguitkering).

Loon doorbetalen
Blijkt uit de toetsing van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie van deze werknemers, dan kan het UWV hem verplichten het loon door te betalen bij een WIA-aanvraag. Dit houdt in dat de werkgever na twee jaar ziekte alsnog maximaal een jaar lang 70% van het loon van de werknemer moet doorbetalen. Ook kan het UWV beslissen dat de werkgever de Ziektewetuitkering aan hen terugbetaalt als het dienstverband is beëindigd. Dit geldt overigens alleen voor werknemers die op of na 1 juli 2011 ziek worden.


Tip
Het is raadzaam om het contract met de arbodienst erop na te slaan. Het is namelijk mogelijk dat er geen afspraken zijn gemaakt over de re-integratie van vangnetters, omdat dit tot voor kort nog niet verplicht was. Maak zo nodig aanvullende afspraken.

Op October 13, 2011