Ontslagbesluit

Per 1 augustus 2009 is het ontslagbesluit op enkele punten tijdelijk gewijzigd. Afspiegelingsbeginsel
Bij het vervallen van uitwisselbare functies gaat het ontslagbesluit uit van het afspiegelingsbeginsel. Dit afspiegelingsbeginsel houdt in dat aan de hand van een indeling in leeftijdsgroepen bepaald wordt in welke volgorde werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Het gewijzigde ontslagbesluit maakt het mogelijk voor werkgevers om het UWV te verzoeken om gekwalificeerde werknemers die u als werkgever eigenlijk niet wilt en kunt missen buiten het afspiegelingsbeginsel te houden. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt voorlopig tot 1 september 2011 en vervangt het oude onmisbaarheidcriterium.

Als u van de mogelijkheid tot afwijking gebruik wilt maken dan heeft dat tot gevolg dat de eerstvolgende werknemer in dezelfde leeftijdsklasse in aanmerking komt voor ontslag. Als binnen deze leeftijdsgroep geen werknemer (meer) aanwezig is, dan moet worden vastgesteld in welke andere leeftijdsgroep de eerstvolgende dan voor ontslag in aanmerking zal komen.

Voorwaarden
Aan bovenstaande afwijkingsmogelijkheid zitten uiteraard een aantal voorwaarden verbonden waaraan u als werkgever moet voldoen:

1. Binnen uw organisatie moet een duidelijk beleid gevoerd worden dat bestendig is (al geruime tijd van toepassing is) en waaruit blijkt dat aan uw werknemers eisen worden gesteld wat betreft het verwerven van kennis en bekwaamheden voor het verrichten van functies (competentiemanagement).

2. U moet aannemelijk kunnen maken dat het ontslag van de betreffende werknemer bezwaarlijk zou zijn voor het functioneren van de onderneming op basis van de kennis en bekwaamheden van de betreffende werknemer.

Uitzondering jongeren en ouderen
Binnen het gewijzigde ontslagbesluit is bovendien opgenomen dat de toepassing van bovenstaande afwijkingsmogelijkheid er niet toe mag leiden dat meer werknemers in de leeftijdgroepen 15 tot 25 jaar en van 55 jaar en ouder (vanwege hun zwakkere arbeidsmarktpositie) voor ontslag worden voorgedragen dan zonder toepassing van de afwijkingsmogelijkheid. Een afwijking van maximaal 10% is echter wel toegestaan. Als bijvoorbeeld in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder 10 werknemers moeten worden ontslagen, kan de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid er hooguit toe leiden dat 1 werknemer ( 10% van 10 werknemers) extra uit deze categorie kan worden voorgedragen voor ontslag.

Bezwaar werknemers
Een werknemer heeft op basis van het gewijzigde ontslagbesluit de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vergunningverlening voor ontslag omdat hij van mening is dat hij in het licht van zijn kennis en bekwaamheden ten onrechte wordt voorgedragen voor ontslag. Het UWV moet terughoudend omgaan met een dergelijk bezwaar.

Op September 21, 2009